Seçmeli Dersler

DERS İÇERİKLERİ


1.ENDÜSTRİ 4.0

Nesnelerin interneti, robotik ve büyük veri analizleri gibi alanlardaki çalışmaların artmasıyla birlikte “Endüstri 4.0” kavramı hayatımıza girmiştir. Akıllı ve bağlantılı sistemler, iş süreçlerinde değişimi beraberinde getirecek, yeni ürün ve iş modellerini ortaya çıkaracaktır. Akıllı ve bağlantılı sistemler, nitelikli yeni insan kaynağına ihtiyacı ortaya çıkaracaktır. Yeni iş alanları ve meslek tanımları ortaya çıkacaktır. Veri analitiği, yazılım geliştirme, gömülü sistem uzmanları, tasarım mühendisleri şirketlerde önemli pozisyonlar içinde yer alacaktır. Endüstri 4.0 Dersi Öğretim Programı disiplinler arası konulara ilişkin teorik ve uygulamalı öğrenme-öğretme süreçlerinin olduğu dinamik bir yapıdadır. Endüstri 4.0 Dersi Öğretim Programı endüstri biliminin temel kavramlarını, teknoloji ile entegre üretim sistemlerinin oluşturulmasına ilişkin bilgi, beceri ve yeterlikleri öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir. Bu program ile öğrencilerin;Problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeleri;Endüstri ve üretim sistemlerine ilişkin temel kavramları kullanmaları;İş birlikçi çalışma becerilerini geliştirmeleri;Sayısal ve teknolojik tasarım becerilerini geliştirmeleri;Programlama becerilerini geliştirmeleri;Etik değerler ve bilgi güvenliğine ilişkin temel kavramları kullanmaları amaçlanmaktadır.


2.BİYONANOTEKNOLOJİ

Biyonanoteknoloji Dersi Öğretim Programı nanoteknolojik ürünler tasarlama ve uygulamalar gerçekleştirme gibi biyomühendislik becerilerinin geliştirilmesi için gerekli olan bilgi, beceri ve yeterliklerin kazandırılmasına dönük kazanımları içerir. Ders kapsamında biyonanoteknolojik ürünler ve bu ürünlerin gelişim süreçlerinin gelecekte insanların yaşamlarında meydana getireceği olası değişimlere ilişkin bilgi, beceri ve farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır. Programının yapısı disiplinler arasıdır. Malzeme bilimi, biyonanoteknoloji, biyomühendislik ve teknoloji biliminin konuları ve çalışma alanları etkileşimli biçimde programda yer almıştır. Bu program ile öğrencilerin; Nanoteknolojilerin uygulama alanlarını tanımaları, Nanoteknolojik ürünler tasarlama becerilerini geliştirmeleri, Biyomühendislik becerisi geliştirmeleri amaçlanmaktadır


3.GÜNCEL PROGRAMLAMA DİLLERİ

Günümüzde hemen hemen her alanda bilgisayar programlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Belirli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yola algoritma denir. Programlama dili ise bir makinenin davranışını kontrol etmek veya bir algoritmayı bilgisayara ifade etmek için kullanılan özel bir dildir.

Programlama dilleri, yazılımcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl saklanacağını, hangi işlemlerin hangi durumlar neticesinde gerçekleştirileceğini anlatabilmesini ve böylece yazılımcının bilgisayar programlarını meydana getirebilmesini sağlar.

Güncel Programlama Dilleri dersi kapsamında mobil, web ve masaüstü uygulamalarının geliştirilmesinde popüler bir yere sahip olan Java programlama dili ile temel seviyede nesneye yönelik programlama yaklaşımı konularına ilişkin bilgi ve becerilerin uygulamalı ve etkileşimli biçimde öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Bu program ile öğrencilerin;Bilgi-işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeleri,Güncel programlama dillerine ilişkin kavramları kullanmaları,Algoritmik düşünme becerisini geliştirmeleri, Prosedürel ve nesneye yönelimli uygulamalar geliştirmelerini sağlamaları, Etik değerler ve bilgi güvenliğine ilişkin temel kavramları kullanmaları,Bilişim teknolojilerine ilişkin problemlerini çözme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.


4.MALZEME BİLİMİNE GİRİŞ

İnsanoğlu doğada hazır bulunan bu malzemelerden daha üstün özelliklere sahip bazı malzemeleri üretecek teknikleri keşfettiler. Bu sayede, modern toplumun gereksinimlerini karşılamak üzere, belirli bir grup özelliklere sahip metal alaşımları, plastikler, camlar ve elyaflar gibi çok sayıda malzeme geliştirilmiştir. Yaşantımızı kolaylaştıran çoğu teknolojinin gelişimi, uygun malzemelerin üretilebilirliği ile yakından ilişkilidir. Her bir üretim için en uygun malzemenin seçilebilmesi ve en uygun yöntemin belirlenebilmesi, mühendislerin malzemenin içyapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını gerektirir.

Malzeme Bilimine Giriş dersinin amacı teknolojik uygulamalarda kullanılan malzemelerin içyapıları özellikleri ve uygulamaları hakkında temel bilgileri vermektir. Tüm mühendislik alanlarında malzeme ve üretim konusuna ilişkin öğrencilerin farklı mühendislik alanlarına özgü çalışmalarda etkin biçimde kullanabilmeleri için malzeme teknolojisi odaklı bilgi, beceri ve yeterlikleri kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu program ile öğrencilerin;Malzeme bilimi ile ilgili kavramları kullanmaları,Malzeme ve üretim ilişkilerini analiz etmeleri,Malzeme biliminin yöntem ve tekniklerini kullanmaları,Malzeme bilimi bilgisini kullanarak özgün malzeme seçme ve tasarlamaları,Günlük yaşamda karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne ilişkin malzemeler ve ürünler oluşturmaları amaçlanmaktadır.


5.MOBİL PROGRAMLAMA

Mobil uygulama sektörü hayatımızın her alanına girmiş bulunuyor. Yeni bir bacasız sanayi olarak adlandıracağımız yazılım geliştirme önemli bir alan olarak durmaktadır. İhtiyaçların çeşitliliği düşünüldüğünde, farklı yazılım alanlarının veya daha teknik bir dille söylenirse programlama dillerinin varlığı kolayca ortaya Java, gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, adım adım işletilen (interpreted) bir dildir. Diğer programlama dilleri ile olan akrabalıkları ve öğrenim sürecinin kolaylığı düşünüldüğünde Java programlama dili hızlı bir şekilde öne çıkmaktadır. Java sadece bilgisayar programları yazmakta kullanılmaz. Birçok cep telefonu, televizyon vb. gibi elektronik aleti programlamak için de Java kullanılmaktadır. Mobil Programlama Dersi Öğretim Programının temel amacı ülkemizde ve dünyada gelişmeleri yakından takip edebilecek, mobil uygulamalar geliştirebilmek için gerekli özelliklerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

Bu program ile öğrencilerin; Bilgi- işlemsel düşünme becerisi kazanmaları, Mobil uygulama oluşturmaları,Algoritmik düşünme becerisi kazanmaları, Günlük yaşamda karşılaşılabilecek sorunlara mobil uygulamalar ile çözüm üretmeleri, Programlama becerisi kazanmaları, Bilişim teknolojileri okuryazarlığı edinmeleri amaçlamaktadır.


6.VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR

Veri yapıları bilgisayar sisteminde verilerin etkin olarak saklanması ve işlenmesi için kullanılan yapılardır. Programların verimliliğini arttırmak için özelleştirilmiş veri yapıları kullanılır. Artan hesaplama gücü ve saklama kapasitesi ile birlikte geliştirilen algoritmaların karmaşıklığı ve “Büyük Veri” kavramı ile birlikte saklanması ve işlenmesine ihtiyaç duyulan verinin hacmi, hızı ve çeşitliliği de arttığından veri yapılarının önemi artarak devam etmektedir. Algoritma ise herhangi bir alanda karşılaşılan bir problemi çözmek ya da istenen çıktıyı elde etmek amacıyla çalıştırılacak bir dizi komutu belli sırada tanımlayan yapıya denir.

Veri yapıları ve algoritmalar arasındaki ilişkiyi öğrenmek kişinin sadece programlama becerisini arttıracak bir uğraş olmanın yanı sıra problem çözme ve analitik düşünme yeteneklerine katkısı da oldukça fazladır. Veri yapıları ve algoritmaları öğrenen bir kişi karşısına çıkan bir problemin yapısını daha derinlemesine anlar.

Bu dersin amacı veri yapıları ve algoritmaların yapıları, özellikleri ve uygulama alanları hakkında bilgi vermektir. Veri Yapıları ve Algoritmalar Dersi Öğretim Programı bilgisayar biliminin veri yapıları oluşturma ve algoritma yazma için gerekli olan bilgi beceri ve yeterliklerin kazandırılmasını hedefler.

Konular herhangi bir programlama diline bağımlı kalmadan, örnekler üzerinden tasarlanabilecek biçimde uygulamaları içermektedir. Bilgi-işlemsel düşünme, veriye dayalı düşünme ve analiz etme, teknoloji kullanımı güncel her türlü teknolojik araç-gereç bilgisini, bilgisayar bilimi ise öğretim süreçlerinin bilimsel kuramlar doğrultusunda geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu program ile öğrencilerin;Veri yapılarını tanıyarak kullanma becerisi kazanmaları,Verimlilik esasına dayalı çalışan veri yapıları ve algoritmalar oluşturmaları,Algoritmik düşünme becerilerini geliştirmeleri,Kod yazma becerilerini geliştirmeleri, Veri tabanı yönetimi becerilerini geliştirmeleri, Günlük yaşamda karşılaşılabilecek problemlere ilişkin yazılımlara uygun veri yapıları ve modellemeler oluşturma becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


7.BİLGİSAYAR MİMARİSİ

Bilgisayar veya onun herhangi fonksiyonel biriminin mimarisi denildiğinde bu birimin kendi görevini yapma sırasında sergilediği veya sergilemesi gerektiği davranış kast edilmektedir. Yani kısacası, bir fonksiyonel birimin mimarisi söz konusu birim ne yapar, nasıl yapar sorusuna cevap verir. Bu dersin amacı, “Bilgisayar Mimarisi” kavramının dünyanın birçok ileri üniversitelerinde de kabul gören genel tanımından bahsederek iyi bir bilgisayar organizasyonun özellikleri hakkında ön bilgi vermektir. Bu amaçla hazırlanan Bilgisayar Mimarisi Dersi Öğretim Programının yapısı bilgisayar mimarisinin uğraşması gereken genel problemler; arayüzler, bilgisayar organizasyonu ve performans/maliyet değerlendirmesini kapsar. Bilgisayar Mimarisi Öğretim Programı ile öğrencilerin;temel kavramlarını kullanmaları; bilgisayar mimarisinin uğraşı alanlarını tanımaları,bilgisayar bilimine ilişkin teknik bilgileri uygulamaları, arayüz oluşturma becerilerini geliştirmeleri,bilgisayar işletim sistemini etkili biçimde yönetme becerisi kazanmaları, bilgisayar organizasyonu ile problemlere çözüm üretme becerileri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.


8.FİZİKSEL PROGRAMLAMA

Fiziksel Programlama Dersi Öğretim Programı ile amaçlanan öğrencilerin verimlilik, senkronizasyon, tasarım, üretim gibi kavramlara ilişkin bilgi ve beceri kazandırmak ve teknoloji tabanlı yaratıcı tasarımları hayata geçirmelerini sağlamaktır. Fiziksel programlamada öğrencilerin somut ürünler üretip bunları sergileyebilmesi amaçlanır. Öğrenciler, hayal ettikleri bir şeyi fiziksel olarak ürettiklerinde o sistemin nasıl çalışacağını da kurgulayabilirler. Ardından geliştirecekleri basit ve etkili uygulamalarla sistemlerinin algılamasını, karar vermesini ve sonucunda gerekiyorsa tepki vermesini sağlayabilirler. Cihazların internete bağlanması da kontrol, senkronizasyon ve öğrenme gibi kavramları projeye kazandırır. Sonucunda, çalışan bir sistem elde edilmiş olur. Bu eğitim süreci öğrencilerde ;fiziksel uygulamalı nesnelere ilişkin temel kavramları kullanmaları,fiziksel uygulamalı nesnelerle ilişkili problemleri çözmeleri,ürün tasarlama ve uygulamada iş birliği içinde çalışmaları,nesnelerin İnterneti senaryoları oluşturmaları, algoritmik düşünme becerisi kazanmaları, teknoloji okuryazarlığı becerisi edinmeleri, proje tabanlı çalışma becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.


9.MODEL HAVA ARAÇLARI

Model Hava Araçları dersinin amacı bilimin ve teknolojinin ışığında öğrencileride gelişmekte olan dünyanın ihtiyaç haline getirmiş olduğu eleştirel düşünme, modelleme, tümevarım ve tümdengelim ile veri toplama, yorumlama ve kullanma gibi becerilerinin kazandırmaktır. Bu programının çerçevesini model havacılık kavramları, temel fizik ve kimya ile uçağın tasarımı arasındaki ilişkiler ve üretim mühendisliği kavramı oluşturmaktadır. Bir uçağın tasarlanmasından, inşa aşamasındaki uçuşun dengeli olmasını sağlamak için gereken ince işçilik ve mekanik bilgisine, modelleme için sanatçılık ve canlandırma yeteneğine ihtiyaç duyulması programın öğrencilere kazandıracağı yeterlikleri de belirlemektedir. Bu program model hava araçlarının atölye ve inşa çalışmaları, saha uçuşları başta olmak üzere yalnızca ders saatleriyle sınırlı kalmayan çeşitli uygulama ve etkinlik olanakları sayesinde öğrencilerin aklında yaşam boyu yer edinecek ve başarma potansiyellerini görme olanağı sağlayacaktır. Bu program ile öğrencilerin; hava modeli geliştirmeye ilişkin kavramları etkili biçimde kullanmaları ve geliştirmeleri,model tasarlama ve ürüne dönüştürmede karşılaşılan problemleri çözme becerileri geliştirmeleri,eleştirel düşünme ve mantık yürütme becerileri kullanmaları, hava modeli geliştirmek için araştırma becerisi geliştirmeleri,bilimsel yöntemi kullanmalarını sağlamaları, modelleme becerisi geliştirmeleri, tasarım amaçlı yazılım kullanmaları amaçlanmıştır.


10.ROBOTİK SİSTEMLER VE UYGULAMALARI

Robot herhangi bir komutu gerçekleştirmek için algılayabilen, planlayabilen ve eylemde bulunabilen bir makinedir. Robotik teknolojisi ise motor, motor teknolojisi, algı ve yansıtma düzenekleri, elektrik sistemleri ve algoritmik düzenlerin bütünleşik biçimde çalıştığı hızla gelişmekte olan bir alandır. Robotik, Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği gibi farklı mühendislik dallarının yaşamın tüm alanlarına ilişkin ürün geliştirdiği ortak bir çalışma alanıdır. Robotik Sistemler ve Uygulamaları dersi LEGO uygulamaları gibi popüler robotik çalışmalarının yanı sıra öğrencileri teknoloji mühendisliğin temel kavramları ile tanıştırmayı amaçlamaktadır. Bilimsel düşünme becerisi, teknoloji tabanlı üretim ve uygulamalar yapabilme becerisi bilimsel yöntemlerin uygulanacağı Robotik Sistemler ve Uygulamaları Dersi Öğretim Programının temele aldığı becerilerdir. Robotik alanında ürün geliştirme araçlarını tanıtma, yazılım geliştirme ve makine tasarlama gibi temalar çerçevesinde öğrencilerin gerçekleştireceği uygulamalara dönük dinamik bir yapıdadır. Bu program ile öğrencilerin;problem çözme ve bilgi-işlemsel düşünme becerileri edinme ve geliştirmeleri, akıl yürütme sürecini takip etmelerini ve değerlendirmeleri, öğrenme sürecinin bir parçası olarak iş birlikli çalışma becerisini edinmelerini, sosyal ortamlardan faydalanmalarını ve öğrendiklerini paylaşmaları, algoritma tasarımına ilişkin anlayış geliştirerek sözel ve görsel olarak ifade etmeleri, problem çözmek için değişken, atama, sıralı mantık, karar yapısı, döngü ve fonksiyon yapılarını kullanmaları,problemleri çözmek için uygun programlama yaklaşımını seçmeleri ve uygulamaları, bilişim teknolojilerini etkili ve amacına uygun kullanmaları, robotik sistemler konusunda bilgi ve deneyim kazanmaları, internet tabanlı servislere erişmeleri, bu servisleri araştırmaları ve kullanmaları amaçlanmaktadır.


11.WEB PROGRAMLAMA

Günümüzde internet ve web teknolojileri yaşantımızın vazgeçilmez araçlarıdır. Bu teknolojilerin ürünü olan web siteleri de etkileşim, katılım ve paylaşım ortamı yaratmaktadır. Etkin ve interaktif tasarlanmış web sitelerinin tasarlanması yani web programlamanın önemi giderek artmaktadır.Yakın bir gelecekte, sadece bir bilgisayar, bir internet hattı ve web sitesi ağları aracılığıyla her türlü ihtiyacınızı tamamlamanız mümkün olacaktır. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen bu teknolojinin ilerleyen yıllarda sadece pasif kullanıcısı olmak yeterli olmayacak, aktif bir parçası olabilmek gerekecektir. Web Programlama Dersi, sözü edilen bilgileri öğrencilere sağlayacak ve onların siber dünyaya aktif olarak katılmaları için gerekli donanımı kazandıracaktır.

Bu program ile öğrencilerin; bilgi- işlemsel düşünme becerilerini , algoritmik düşünme becerileri problemleri çözme becerileri geliştirmeleri, Programlama konusuna ilişkin kavramları kullanmalarını sağlamaları ve Web programlama becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.